Návštěvní řád

Návštěvní řád festivalu Sedmihorské léto

 

Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu. Zásady v něm uvedené vychází z obecně platných a závazných předpisů.

Organizační ustanovení

• Při opuštění areálu dostane divák vrácenku, kterou se musí při návratu prokázat.
• Organizátoři si vymezují právo na vyloučení návštěvníka v případě porušení návštěvního řádu, a to bez náhrady vstupného.
• Odpadky odkládejte výhradně do odpadových nádob. Neuposlechnutí je hrubým porušením řádu.
• Do areálu je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
• Objemnější předměty nenoste do hlediště.
• Pro parkování vozidel využívejte pouze vyznačené plochy. Výjimku mají pouze účinkující a zásobování, všichni s označením.
• Je zakázáno provádět osobní potřebu jinde, než v určených WC.
• Nerušte ostatní v průběhu produkce na pódiu.
• Vstupujte do areálu jen v místech k tomu určených.
• Za osobní věci diváků organizátor neručí!
Vstup do areálu je zakázán osobám jednajících pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek.

• Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
• Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu festivalu v případě vyčerpání kapacity areálu. To se netýká návštěvníků s platnou vstupenkou.
• Nesmí se vnášet ani používat zbraně, pyrotechnika, omamné, nebo toxické látky, nebo jiné nebezpečné předměty.
• Na území celého areálu je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, s výjimkou užití ohně ze strany organizátorů na místě k tomu určeném.
• Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

V prostorách, v nichž se festival koná, JE PŘÍSNĚ zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů.
POKUD BUDE PORUŠENO TOTO PRAVIDLO, BUDE DIVÁK VYVEDEN Z AREÁLU BEZ NÁROKU NA NÁHRADU!

V případě médií musí být novinář/fotograf předem akreditován.

ZAKÁZÁNO JE: FOTO/VIDEO, VNÁŠENÍ DEŠTNÍKŮ (POVOLENY JSOU POUZE PLÁŠTĚNKY), VNÁŠENÍ OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ, ZÁPALNÝCH PŘEDMĚTŮ, HOŘLAVIN APOD.

Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program, obsazení festivalu či představení a místo konání pořadu.

V prostorách areálu je zakázáno:
• jezdit a stát s motorovými vozidly
• vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
• VSTUPOVAT DO ARÁLU DŘÍV NEŽ DOJDE K OFICIÁLNÍMU OTEVŘENÍ BRAN - REZERVACE MÍST NEJSOU AKCEPTOVÁNY A BUDOU ODSTRANĚNY!!!! 
- více o vstupu do areálu nalezente ZDE "PRAVIDLA"

Ochrana zdraví a bezpečnost

Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu. Zásady v něm uvedené vychází z obecně platných a závazných předpisů.

Tísňová čísla 112 – všechny druhy pomoci
158 – Policie ČR
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba

• V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pořadatele.
• Dodržujte bezpečnost při pohybu v areálu na prostranstvích souvisejících s činností festivalu.
• Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením návštěvního řádu nenese organizátor akce odpovědnost.

Sedmihorské hudební a divadelní léto | Copyright © Sedmihorské léto