Pokyny, řád festivalu

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

1. Vstupenky

Vstupenky jsou prodávány v pořadí uplatněných objednávek do naplnění kapacity areálu.Před zahájením předprodeje mohou být provedeny rezervace míst pro čestné hosty, reklamní partnery a sponzory. Nevyužité rezervace budou uvolněny do prodeje 15 min před zahájením programu příslušného dne.

Vstupenky lze získat následujícím způsobem:

A. Nákupem na prodejních místech sítě infocenter a poboček společnosti Kinghouse.

B. On-line nákupem, v předprodejním systému pořadatele. Objednávky budou vyřizovány v došlém pořadí. Objednané vstupenky budou zájemci zaslány poštou do 2 dnů od objednání a uhrazení ceny vstupenky. K ceně vstupenky budou připočítány expediční náklady.

C. On-line rezervací, v rezervačním systému pořadatele. Rezervované vstupenky lze před konáním programu zakoupit na pokladnách festivalu,nejdéle však 60 minut před začátkem programu příslušného dne. Po internetu lze rezervovat v rámci jedné rezervace maximálně 10 vstupenek na osobu.

E. Zbylé vstupenky budou v prodeji na pokladnách před začátkem festivalu v místě jeho konání.

2. Slevy

Pořadatel poskytuje slevu ve výši 50% držitelům průkazů ZTP a ZTP/P, doprovod držitelů průkazu ZTP/P - zdarma.Děti od 6 - ti let do 150 cm mají vstup na festival ve výši 80,- Kč. Slevy nelze uplatnit v předprodeji,ale pouze na pokladnách festivalu.

3. Přístup na festival

Návštěvník pořadu musí respektovat pokyny pořadatelů.

V prostorách, v nichž se festival koná, může být zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů a to i pro soukromou potřebu.

Do hlediště je zakázáno vnášet hořlaviny a manipulovat zde s otevřeným ohněm.

Do areálu je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.

Návštěvník, který svým chováním narušuje program, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku na vrácení vstupného.Pořadatel festivalu doporučuje návštěvníkům vzít v úvahu případnou nepřízeň počasí při volbě oblečení.

4. Všeobecná ustanovení

Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

Pořadatel oslav si vyhrazuje právo změnit obsazení festivalu či představení a místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.

Podle zákona pro ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. Pořadatel garantuje, že svěřená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely.

Návštěvní řád festivalu Sedmihorské léto

Ochrana zdraví a bezpečnostVšichni návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu. Zásady v něm uvedené vychází z obecně platných a závazných předpisů.

Tísňová čísla 112 – všechny druhy pomoci

158 – Policie ČR

150 – Hasiči

155 – Záchranná služba

V areálu je přítomen zdravotník i hasič, obracejte se na ně v případě nouze, nebo na kteréhokoliv pořadatele.

Dodržujte bezpečnost při pohybu v areálu na prostranstvích souvisejících s činností festivalu.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením návštěvního řádu nenese organizátor akce odpovědnost.Organizační ustanoveníVrácenku nestahujte z ruky, průběžně bude předmětem kontroly. V případě její ztráty nelze poskytnout náhradu.

Organizátoři si vymezují právo na vyloučení návštěvníka v případě porušení návštěvního řádu, a to bez náhrady vstupného.

Odpadky odkládejte výhradně do odpadových nádob. Neuposlechnutí je hrubým porušením řádu.

Do areálu je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.

Objemnější předměty nenoste do hlediště.

Pro parkování vozidel využívejte pouze vyznačené plochy. Výjimku mají pouze účinkující a zásobování, všichni s označením.

Je zakázáno provádět osobní potřebu jinde, než v určených WC.

Při vstupu do areálu obdržíte vrácenku, bez vrácenky v kombinaci se vstupenkou nebudete do areálu vpuštěni.

Nerušte ostatní v průběhu produkce na pódiu.

Vstupujte do areálu jen v místech k tomu určených.

Za věci uložené mimo úschovnu zavazadel organizátoři neručí.

Vstup do areálu je zakázán osobám jednajících pod vlivem alkoholu.

Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.

Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu festivalu v případě vyčerpání kapacity areálu. To se netýká návštěvníků s platnou vstupenkou.

Nesmí se vnášet ani používat zbraně, pyrotechnika, omamné, nebo toxické látky, nebo jiné nebezpečné předměty.Na území celého areálu je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, s výjimkou užití ohně ze strany organizátorů na místě k tomu určeném.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

Pořadatel poskytuje slevu ve výši 50% držitelům průkazů ZTP/P, doprovod držitelů průkazu ZTP/P - zdarma.Děti od 6 - ti let do 150cm mají vstup na festival ve výši 80,- Kč. Slevy nelze uplatnit v předprodeji,ale pouze na pokladnách festivalu.

ZTP a ZTP/P se s jakoukoliv žádostí o pomoc může obrátit na nejbližšího pořadatele.V prostorách, v nichž se festival koná, může být zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů.Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program, obsazení festivalu či představení a místo konání pořadu.


V prostorách areálu je zakázáno:

jezdit a stát s motorovými vozidly

vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu

 

Sedmihorské hudební a divadelní léto | Copyright © Sedmihorské léto